ImageNamePriceBuy
  Air Dried Ham (100g)
  Air Dried Ham (100g)£5.30
  ?????????????
  Danish salami (100g)£2.15
  Ham (100g)
  Ham (100g)£3.30
  Lishmans Pork and fennel salami (100g)
  Lishmans Pork and fennel salami (100g)£4.65
  Lishmans Smoked pork salami (100g)
  Lishmans Smoked pork salami (100g)£4.65
  Milano salami (100g)
  Milano salami (100g)£2.95
  Pancetta (100g)
  Pancetta (100g)£3.00
  Prosciutto (100g)
  Prosciutto (100g)£3.95
  Rare home roast Beef (100g)
  Rare home roast Beef (100g)£3.95